ตามที่ คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เห็นชอบการดำเนินงานของคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินนโยบายเพื่อใช้ประโยชน์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ศูนย์ข้อมูล (Data Center)และคลาวด์คอมพิวติ้ง (Cloud Computing) และเห็นชอบให้ "หน่วยงานภาครัฐร่วมกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ ในการจัดทำรายการข้อมูลภาครัฐ (Govemment DataCatalog) และระบบนามานุกรม (Directory Services)" ตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเสนอภายใต้พระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๘ (๕)การจัดทำคำอธิบายข้อมูลดิจิทัสภาครัฐเพื่อให้ทราบรายละเอียดเกี่ยวกับโครงสร้างของข้อมูล เนื้อหาสาระ รูปแบบการจัดเก็บ แหล่งข้อมูลและสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูล สำนักงานสถิติแห่งชาติ จึงได้จัดประชุมเสวนาเรื่อง "Government Data Catalog for Government Data Service" เมื่อวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๓ ณ โรงแรม ทีเค.พาเลช แอนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้หน่วยงานเกี่ยวกับแนวทางการขับเคลื่อนการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ และเพื่อรวบรวมความคิดเห็นในจัดทำบัญชีข้อมูลของหน่วยงานสำนักงานสถิติแห่งชาติ ได้ดำเนินงานโครงการการศึกษาและพัฒนาต้นแบบระบบบัญชีข้อมูลกลางภาครัฐ (Govemment Data Catalog) และระบบนามานุกรม (Directory Senvices) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประเทศมีต้นแบบระบบบัญชีข้อมูลกลางภาครัฐ และระบบนามานุกรม ที่ให้ผู้ใช้ข้อมูลทั้งหน่วยงานภาครัฐในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคสึบค้นและเข้าถึงข้อมูลภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีตัวอย่างบัญชีข้อมูลกลางภาครัฐเพื่อใช้ในการกำหนดนโยบาย แก้ไขปัญหา และวิเคราะห์สถานการณ์ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง ซึ่งจะมีการดำเนินงานนำร่องในหน่วยงานภาครัฐส่วนกลาง ๓๐ หน่วยงาน ส่วนภูมิภาค ๓ จังหวัด 

                       สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้ตอบรับเข้าร่วมเป็นหน่วยงานนำร่องในโครงการดังกล่าว เพื่อเป็นการบูรณาการข้อมูล สนับสนุนการสร้างมาตรฐานและธรรมาภิบาลการจัดการข้อมูลภาครัฐ ยกระดับประสิทธิภาพในการจัดการข้อมูลที่หน่วยงานภาครัฐผลิตนำมาบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ ให้บริการสืบค้นข้อมูลภาครัฐแก่ผู้ใช้ข้อมูลทุกภาคส่วน ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว เข้าถึงง่ายและช่วยสนับสนุนการแลกเปลี่ยนข้อมูลและใช้ประโยชน์ข้อมูลภาครัฐร่วมกันโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ของภาครัฐ 

                          การเข้าร่วมโครงการการศึกษาและพัฒนาต้นแบบระบบบัญชีข้อมูลกลางภาครัฐ (Government Data Catalog) และระบบนามานุกรม (Directory Services) เพื่อให้สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการมีต้นแบบระบบบัญชีข้อมูลกลางภาครัฐ และระบบนามานุกรม ที่ให้ผู้ใช้ข้อมูลทั้งหน่วยงานภาครัฐในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคสืบค้นและเข้าถึงข้อมูลภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ https://catalog.moe.go.th/ คือ ตัวอย่างบัญชีข้อมูลของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อใช้ในการกำหนดนโยบาย แก้ไขปัญหา และวิเคราะห์สถานการณ์ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่ได้จัดทำร่วมสำนักงานสถิติแห่งชาติ โดยโครงการการศึกษาและพัฒนาต้นแบบระบบบัญชีข้อมูลกลางภาครัฐ (Government DataCatalog และระบบนามานุกรม (Directory Services)

คลิปที่ 1  การอบรมข้อมูลภาครัฐสำหรับผู้ใช้งาน Ep.1  https://www.youtube.com/watch?v=lqTflD07bBE

คลิปที่ 2  การอบรมข้อมูลภาครัฐสำหรับผู้ใช้งาน Ep.2  https://www.youtube.com/watch?v=2n7QxEPB_7M

คลิปที่ 3  การอบรมข้อมูลภาครัฐสำหรับผู้ใช้งาน Ep.3  https://www.youtube.com/watch?v=m3PHvbjqnio&t=57s

 

 Data Catalog.png