พิมพ์

              วันที่ 7 มิถุนายน 2564 เวลา 15.30 – 16.30 น. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป. โดยศูนย์ข้อมูลการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดประชุมระบบกำหนดรหัสประจำตัวผู้เรียนเพื่อเข้ารับบริการการศึกษาสำหรับผู้ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร ผ่านระบบ Microsoft Team วัตถุประสงค์ในการประชุมเพื่อปรับโครงสร้าง สพม. ในระบบกำหนดรหัสประจำตัวผู้เรียนเพื่อเข้ารับบริการการศึกษาสำหรับผู้ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร โดยมีนางสาวกรรณิการ์ ฤกษ์โอภาส, นางสาวเกศินี จันทร์แก้ว, ว่าที่ ร.ต. พิชิตชัย กาญจนพิมาย สืบมา และผู้แทนจาก สพฐ. เข้าร่วมการประชุม

สิ่งที่ได้จากการประชุม :
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป. ปรับโครงสร้าง สพม. ในระบบกำหนดรหัสประจำตัวผู้เรียนเพื่อเข้ารับบริการการศึกษาสำหรับผู้ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร ตามโครงสร้างในระบบ DMC

สิ่งที่ต้องดำเนินการต่อไป :
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป. หารือเพิ่มเติมเรื่องโครงสร้างสถานศึกษาของศูนย์การเรียนรู้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

640607 2 1

640607 2 1

640607 2 1