วันที่ 7 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 – 15.00 น. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป. โดยศูนย์ข้อมูลการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดประชุมการดำเนินงานโครงการการศึกษาและจัดทำต้นแบบบัญชีข้อมูลกลางภาครัฐ (Government Data Catalog) และระบบนามานุกรม (Directory Services) ครั้งที่ 5 ผ่านระบบ Microsoft Team วัตถุประสงค์ในการประชุมเพื่อร่วมหารือและขี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการฯ โดยมีนายบรรพต ตีเมืองสอง สำนักงานสถิติแห่งชาติ เป็นประธานการประชุม และมีนางสาวกรรณิการ์ ฤกษ์โอภาส, นางสาวเกศินี จันทร์แก้ว, นางสาวบัณทิตา ยะนันท์ และทีมที่ปรึกษาโครงการฯ เข้าร่วมการประชุม

สิ่งที่ได้จากการประชุม :
1. สำนักงานสถิติแห่งชาติ อธิบายกระบวนการ SCGs เพื่อการประยุกต์ใช้งานองค์กร และสามารถใช้เป็นกรอบในการดำเนินงานภาครัฐ เพื่อการผลิต นำเสนอและใช้ข้อมูลเพื่อการขับเคลื่อนหน่วยงานภาครัฐสู้เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
2. สำนักงานสถิติแห่งชาติสรุปการวิเคราะห์กระบวนการ วิธีการกำกับข้อมูลการใช้เครื่องมือในการจัดทำบัญชีข้อมูลหน่วยงานและบัญชีข้อมูลในระบบ CKAN
3. สำนักงานสถิติแห่งชาติและสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการช่วยกันตรวจสอบความถูกต้องของบัญชีข้อมูลใน CKAN และเสนอแนวคิดการจัดทำ Visualization Dashboard ที่ส่งผลต่อการใช้ประโยชน์บัญชีข้อมูล

สิ่งที่ต้องดำเนินการต่อไป :
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จัดทำ Visualization & Dashboard ที่ส่งผลต่อการใช้ประโยชน์บัญชีข้อมูล ทำให้การสืบค้นสะดวกรวดเร็วตรงตามความต้องการตอบโจทย์การใช้ข้อมูล เพื่อนำไปวิเคราะห์ต่อได้ใช้ในการตัดสินใจวางแผนนโยบาย

640607 1 1

640607 1 1

640607 1 1

640607 1 1

640607 1 1

640607 1 1

640607 1 1