วันที่ 2 มิถุนายน 2564 เวลา 09.30 – 12.00 น. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป. โดยศูนย์ข้อมูลการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดประชุมหารือประเด็น (ร่าง) บันทึกข้อตกลงเชื่อมโยงฐานข้อมูลเจ้าหน้าที่ของรัฐ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ ห้องประชุมณรงค์ บุญมี อาคารรัชมังคลาภิเษก 1 ชั้น 4 กระทรวงศึกษาธิการ และรูปแบบการประชุมทางอิเล็กทรอนิกส์ วัตถุประสงค์ในการประชุมเพื่อพิจารณา (ร่าง) บันทึกข้อตกลงเชื่อมโยงฐานข้อมูลเจ้าหน้าที่ของรัฐ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในประเด็นที่สำนักนิติการตั้งข้อสังเกต เพื่อให้เนื้อหาในบันทึกข้อตกลงมีความชัดเจนและครบถ้วน โดยมีนายอาคม ศาณศิลปิน ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป. เป็นประธานการประชุม และมีนายธีรวิทย์ เฑียรฆโรจน์ ผอ.สถาบันพัฒนาเจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่ายพลเรือนจังหวัดชายแดนภาคใต้, นายอิทธิกร ช่างสากล ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ศทก. สป., นางสาวจิณห์จุฑา ตระกูลพิชยะชัย สำนักงานนิติการ สป. และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม

สิ่งที่ได้จากการประชุม :
1. ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้ชี้แจ้งประเด็น (ร่าง) บันทึกข้อตกลงเชื่อมโยงฐานข้อมูลเจ้าหน้าที่ของรัฐ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้มีความชัดเจนและครบถ้วน
2. กำหนดเวลาแล้วเสร็จในการดำเนินการจัดทำบันทึกข้อตกลงเชื่อมโยงฐานข้อมูลเจ้าหน้าที่ของรัฐ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้
3. แนวทางการทำงานร่วมกันระหว่างกระทรวงศึกษาธิการและศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้

สิ่งที่ต้องดำเนินการต่อไป :
1. ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้แก้ไข (ร่าง) บันทึกข้อตกลงเชื่อมโยงฐานข้อมูลเจ้าหน้าที่ของรัฐ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ การเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนระหว่างกระทรวงศึกษาธิการและศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อให้สำนักงานนิติการ สป. พิจารณาในแล้วเสร็จ สิ้นเดือน มิถุนายน 2564
2. กระทรวงศึกษาธิการและศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ หารือวันและเวลาที่เหมาะสม รวมทั้งรูปแบบการจัดลงนามในบันทึกข้อตกลงฯ ร่วมกันทั้งสองฝ่าย

640602 1 1

640602 1 1

640602 1 1

640602 1 1