1. อัตราการเข้าเรียน จำแนกรายสังกัด ปีการศึกษา 2563 (ดาวน์โหลด)

2. อัตรานักเรียน ชาย ต่อ หญิง ปีการศึกษา 2563 (ดาวน์โหลด)

3. อัตราการเข้าเรียน แยกตามระดับการศึกษา ปีการศึกษา 2563 (ดาวน์โหลด)

4. อัตราการเข้าเรียน สรุปรายภาค ปีการศึกษา 2563 (ดาวน์โหลด)

5. อัตรา ครู : นักเรียน (ภาพรวมทั้งประเทศ) ปีการศึกษา 2563 (ดาวน์โหลด)