วันที่ 10 - 12 มีนาคม 2564 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป. โดยศูนย์ข้อมูลการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดประชุมสำรวจความต้องการการใช้ข้อมูลด้านการศึกษาระดับจังหวัด (จังหวัดลพบุรี) ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี วัตถุประสงค์ในการประชุมเพื่อสำรวจความต้องการการใช้ข้อมูลด้านการศึกษาระดับจังหวัด เพื่อนำมาพัฒนาระบบต้นแบบการนำเสนอสารสนเทศด้านการศึกษาระดับจังหวัด โดยมี นายสิทธิพงษ์ พฤกษอาภรณ์ ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานการประชุม และมี นางดารุณี ดงทอง รองศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี , นายอิทธิกร ช่างสากล ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ , นางสายพิณ เชื้อน้อย นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ศทก. สป. , ผู้แทนศูนย์ข้อมูลการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และผู้แทนหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งเป็นผู้ใช้ข้อมูลและสารสนเทศด้านการศึกษา 15 หน่วยงาน จำนวน 25 คน เข้าร่วมการประชุม

IMG 000 1

IMG 000 1

IMG 000 1

IMG 000 1

IMG 000 1

IMG 000 1

IMG 000 1

IMG 000 1

IMG 000 1

IMG 000 1

IMG 000 1

IMG 000 1

IMG 000 1

IMG 000 1

IMG 000 1

IMG 000 1

IMG 000 1

IMG 000 1

IMG 000 1

IMG 000 1

IMG 000 1

IMG 000 1

IMG 000 1

IMG 000 1

IMG 000 1