วันที่ 16 - 19 กุมภาพันธ์ 2564 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป. โดยศูนย์ข้อมูลการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการตรวจราชการ และติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ครั้งที่ 1) ณ โรงแรมเวียงลคอร จังหวัดลำปาง วัตถุประสงค์ในการประชุมเพื่อดำเนินงานพัฒนาและปรับปรุงระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการตรวจราชการ (e-Inspection) โดยดำเนินการเชื่อมข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา โดยมีนายพิธาน พื้นทอง ประธานคณะทำงานพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการตรวจราชการฯ เป็นประธานการประชุม และมี ว่าที่ ร.ต.พิชิตชัย กาญจนพิมาย สืบมา ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป. คณะทำงานฝ่ายพัฒนาระบบ(Programmer) คณะทำงานฝ่ายวิชาการ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม

สิ่งที่ได้จากการประชุม :
1. คณะทำงานร่วมประชุมปฏิบัติการเพื่อวิเคราะห์และออกแบบระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการตรวจราชการ (e-Inspection)
2. ดำเนินการเชื่อมข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษาฯ
3. พัฒนาระบบการจัดเก็บฐานข้อมูลการลงพื้นที่ตรวจราชการ
ของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
4. จัดทำรูปแบบ Info Graphic เพื่อใช้สนับสนุนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

สิ่งที่ต้องดำเนินการต่อไป :
1. คณะทำงานพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศฯ ดำเนินการพัฒนาระบบต่อเนื่องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้มากขึ้น
2. สำนักตรวจราชการและติดตามประเมินผล สป. จัดประชุมครั้งต่อไปเพื่อทดสอบระบบและติดตามประเมินผล

640216 19 1 1

640216 19 1 1

640216 19 1 1

640216 19 1 1

640216 19 1 1

640216 19 1 1

640216 19 1 1

640216 19 1 1