วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป. โดยศูนย์ข้อมูลการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้เข้าร่วมประชุมการเชื่อมโยงฐานข้อมูลของกระทรวงศึกษาธิการ ณ ห้องประชุมราชภัฏ 1 ชั้น 5 อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 กระทรวงศึกษาธิการ วัตถุประสงค์ในการประชุมเพื่อเชื่อมโยงฐานข้อมูลของกระทรวงศึกษาธิการและรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานต้นสังกัดเข้าสู่ฐานข้อมูลกลางของกระทรวงศึกษาธิการ ให้มีความครบถ้วน ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน โดยมีนายอิทธิกร ช่างสากล ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุม และมีผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ผู้แทนสำนักงานสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย คณะทำงานของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม

สิ่งที่ได้จากการประชุม :
1. หน่วยงานต้นสังกัด นำเสนอ ER- Diagram และรายการข้อมูลของแต่ละหน่วยงาน
2. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นำเสนอมาตรฐานรายการข้อมูล และ codelist ของระบบฐานข้อมูลกลางของกระทรวงศึกษาธิการ
3. คณะทำงานของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นำเสนอ Visualization ที่ได้จัดทำขึ้นจากการประชุม Workshop ครั้งที่แล้ว

สิ่งที่ต้องดำเนินการต่อไป :
1. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รวบรวม ER-Diagram และรายการข้อมูล เพื่อ Mockup Visualization ตามโจทย์ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้แก่ โรงเรียนคุณภาพ
ประเมินครู และstudent journey
2. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เตรียม Mockup
ข้อมูลที่ได้จากหน่วยงาน เพื่อจัดกิจกรรมในการสอน
การจัดทำ Visualization ในวันที่ 15 - 17 มีนาคม 2564

640219 1 18

640219 1 18

640219 1 18

640219 1 18

640219 1 18

640219 1 18

640219 1 18

640219 1 18

640219 1 18

640219 1 18

640219 1 18

640219 1 18

640219 1 18

640219 1 18

640219 1 18

640219 1 18

640219 1 18

640219 1 18