วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 11.00 - 12.00 น. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป. โดยศูนย์ข้อมูลการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้เข้าร่วมประชุมหารือร่างบันทึกความเข้าใจทางวิชาการ (MOU) ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ผ่านระบบ Microsft Team วัตถุประสงค์ในการประชุมเพื่อพิจารณาแนวทางการจัดทำร่างบันทึกความเข้าใจทางวิชาการ (MOU) ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยมี รศ.ดร.ธีรณี อจลากุล ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ (GBDi) สังกัดสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล เป็นประธานการประชุม และมีนายอิทธิกร ช่างสากล ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ นางสายพิณ เชื้อน้อย นางสาวกรรณิการ์ ฤกษ์โอภาส นางสาวเกศินี จันทร์แก้ว นางสาวพิชญา สกะมณี และผู้แทนจาก Microsoft เข้าร่วมการประชุม

สิ่งที่ได้จากการประชุม :
1. ทั้งสองหน่วยงานจะร่วมกันแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และข้อมูลความรู้ด้านข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในมิติต่าง ๆ โดยสถาบันฯ จะให้คำปรึกษาแนะนำ รวมถึงการพัฒนาบุคลากร โดยจัดให้มีการศึกษาหรือฝึกอบรมในด้าน Data Science, Data Analytic และ Business Intelligence แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้องในรูปแบบต่าง ๆ
2. สถาบันฯ จะให้คำปรึกษาแนะนำในเรื่องการกำกับดูแลข้อมูล (Data Governance) ที่เป็นระบบและได้มาตรฐาน ให้กับสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รวมถึงการบริหารจัดการบัญชีข้อมูล (Data Catalog)

สิ่งที่ต้องดำเนินการต่อไป :
1. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จัดส่งรายการข้อมูลให้กับสถาบันฯ เพื่อวิเคราะห์ข้อมูล ในการจัดทำ Data Analytic
2. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สรุปความต้องการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เกี่ยวกับนโยบายการควบรวมโรงเรียน และการบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพของชุมชน และโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง

640218 1 7

640218 1 7

640218 1 7

640218 1 7

640218 1 7

640218 1 7

640218 1 7