วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00 - 16.00 น. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป. โดยศูนย์ข้อมูลการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้เข้าร่วมประชุมการดำเนินงานโครงการการศึกษาและจัดทำต้นแบบบัญชีข้อมูลกลางภาครัฐ (Government Data Catalog) และระบบนามานุกรม (Directory Services) ครั้งที่ 3 ผ่านระบบ Microsoft Team วัตถุประสงค์ในการประชุมเพื่อกรอกข้อมูล รายการคำอธิบายข้อมูลส่วนหลัก (Mandatory Metadata)ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในการจัดทำชุดข้อมูลเข้าสู่ Data Catalog (catalog.moe.go.th) โดยมีนายบรรพต ตีเมืองสอง สำนักงานสถิติแห่งชาติ เป็นประธานการประชุม และมีนายอิทธิกร ช่างสากล ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลการศึกษา นางสายพิณ เชื้อน้อย นางสาวกรรณิการ์ ฤกษ์โอภาส นางสาวเกศินี จันทร์แก้ว นางสาวพิชญา สกะมณี นางสาวกัญญาพัช หาญสาริกิจ และทีมที่ปรึกษาโครงการฯ เข้าร่วมการประชุม

สิ่งที่ได้จากการประชุม :
1. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปรับแก้ไขคำอธิบายชุดข้อมูลบางตัว เพื่อให้สอดคล้องกับการทำงาน
2. ทีมที่ปรึกษาโครงการฯ อธิบายตัวอย่างการกรอกข้อมูลในรายการคำอธิบายข้อมูลส่วนหลัก (Mandatory Metadata)

สิ่งที่ต้องดำเนินการต่อไป :
ทีมที่ปรึกษโครงการฯ จะนัดประชุมเพื่อใส่ข้อมูลในระบบ catalog.moe.go.th ในการประชุมครั้งต่อไป

640217 1 1

640217 1 1

640217 1 1

640217 1 1

640217 1 1