วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 - 14.00 น. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป. โดยศูนย์ข้อมูลการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้เข้าร่วมประชุมส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อหารือเรื่องการจัดระเบียบบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิเด็ก และบุคคลที่เรียนอยู่ในสถานศึกษา (นักเรียนรหัส G) ณ ห้องประชุมไอวี่ โรงแรมหัวช้างเฮอริเทจ กรุงเทพมหานคร วัตถุประสงค์ในการประชุมเพื่อหารือเรื่องการจัดระเบียบบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิเด็ก และบุคคลที่เรียนอยู่ในสถานศึกษา (นักเรียนรหัส G) โดยมีนายรัชกรณ์ นภาพรพิพัฒน์ รองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ เป็นประธานการประชุม และมีนางสาวเกศินี จันทร์แก้ว ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป. ผู้แทนจากสำนักบูรณาการกิจการการศึกษา ผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม

สิ่งที่ได้จากการประชุม :
1. สรุปประเด็นขั้นตอนการทำงาน ตั้งแต่การส่งข้อมูลเด็กที่ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร จากกระทรวงศึกษาธิการ ไปยัง กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย รวมถึงการออกรหัสเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก และการเข้าถึงสิทธิด้านสาธารณสุขของเด็กเหล่านี้
2. กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย แจ้งจำนวนเด็กที่ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร ที่สามารถดำเนินตรวจสอบการแล้วเสร็จ ณ เดือน ธันวาคม 2563 จำนวนทั้งสิ้น 13,306 ราย โดยแบ่งเป็น เด็กที่ออกเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก เรียบร้อยแล้ว จำนวน 9,078 ราย และเด็กที่ไม่มีคุณสมบัติตามที่ระบุไว้ จำนวน 4,228 ราย แต่ยังไม่มีการส่งข้อมูลกลับให้กับทางกระทรวงศึกษาธิการ

สิ่งที่ต้องดำเนินการต่อไป :
สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ สรุปประเด็นที่ประชุมในครั้งนี้ เพื่อหารือเรื่องนักเรียนที่ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎรที่ตกหล่นจากการสำรวจและยังไม่ได้รับเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก เพื่อทราบจำนวนที่แท้จริงของกลุ่มบุคคลดังกล่าว และ เด็กต่างด้าว (ศูนย์การเรียน) ที่ยังไม่ได้รับรหัส G แต่ได้รับเลขประจำตัวประชาชน 13 หลักแล้ว และไม่สามารถเข้าถึงสิทธิพื้นฐานต่าง ๆ ได้ ในการประชุมครั้งต่อไป

640215 1 1

640215 1 1

640215 1 1