วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.30 - 12.00 น. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป. โดยศูนย์ข้อมูลการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดประชุมปรึกษาหารือการทดลองใช้ระบบการรับนักเรียนในพี่นที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค 2 ณ ห้องราชภัฏ 3 ชั้น 5 อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 กระทรวงศึกษาธิการ วัตถุประสงค์ในการประชุมเพื่อประชุมปรึกษาหารือการทดลองใช้ระบบงานทะเบียนนักเรียน ครู และผู้สำเร็จในสถานศึกษา (TEZ) ในการรับนักเรียนเข้าเรียนในสถานศึกษาที่อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค 2 โดยมีนายศัจธร วัฒนะมงคล รองศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 14 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 2 เป็นประธานการประชุม และมีนางสายพิณ เชื้อน้อย รักษาการตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, ผู้แทนหน่วยงานสำนักงานศึกษาธิการภาค 2, ผู้แทนบริษัท อินโนไวซ์เซอร์ เทค จำกัด และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม

สิ่งที่ได้จากการประชุม :
1. แนวทางการใช้ระบบงานทะเบียนนักเรียน ครู และผู้สำเร็จในสถานศึกษา
2. แนวทางการวิเคราะห์โครงสร้างของสถานศึกษาในสังกัดต่าง ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับการกำกับดูแลของสำนักงานศึกษาธิการภาค 2

สิ่งที่ต้องดำเนินการต่อไป :
1. สำนักงานศึกษาธิการภาค 2 ทำการวิเคราะห์โครงสร้างของสถานศึกษาในสังกัดต่าง ๆ ที่อยู่ในพี่นที่รับผิดชอบ เพื่อเตรียมการเลือกสถานศึกษาที่มีความเหมาะสมและพร้อมที่จะใช้งานระบบงานทะเบียนนักเรียน ครู และผู้สำเร็จในสถานศึกษา (TEZ)
2. ดำเนินการประชุมครั้งต่อไประหว่างศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป. และ สำนักงานศึกษาธิการภาค 2 เพื่อร่วมคัดเลือกสถานศึกษาที่มีความเหมาะสมและพร้อมที่จะงานระบบฯ
3. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.เตรียมนำเข้าข้อมูลสถานศึกษาและบุคลากรในสถานศึกษาที่จะใช้งานระบบต่อไป

640209 1 1

640209 1 1

640209 1 1

640209 1 1

640209 1 1