วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 - 21.30 น. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป. โดยศูนย์ข้อมูลการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดประชุมเตรียมความพร้อม เพื่อนำเสนอ Data Visualization สนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร ณ ห้องราชภัฏ 1 อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 ชั้น 5 กระทรวงศึกษาธิการ วัตถุประสงค์ในการประชุมเพื่อร่วมกันวิเคราะห์ระบบฐานข้อมูลกลางของกระทรวงศึกษาธิการ และจัดทำ Data Visualization เพื่อนำเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 โดยมีนายอาคม ศาณศิลปิน ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป. เป็นประธานการประชุม และมีนายอิทธิกร ช่างสากล ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลการศึกษา คณะทำงานของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม

สิ่งที่ได้จากการประชุม :
1. Dashboard จากการทำ Workshop ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
2. ผังการทำงานร่วมกันของระบบฐานข้อมูลกลางของกระทรวงศึกษาธิการ

สิ่งที่ต้องดำเนินการต่อไป :
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการพร้อมคณะทำงานของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการจัดทำแผนระยะยาว ในการจัดทำ Data Visualization สนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารเพื่อวางแผนการพัฒนาระบบฐานข้อมูลของกระทรวงศึกษาธิการ มีความครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน

640208 1 1

640208 1 1

640208 1 1

640208 1 1

640208 1 1

640208 1 1

640208 1 1