วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30-12.00 น. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป. โดยศูนย์ข้อมูลการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้ร่วมประชุมการดำเนินงานโครงการการศึกษาและจัดทำต้นแบบบัญชีข้อมูลกลางภาครัฐ (Government Data Catalog) และระบบนามานุกรม (Directory Services) ผ่านระบบ Microsoft Team วัตถุประสงค์ในการประชุมเพื่อทบทวน Template กระบวนการทำงานหลักของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในการจัดทำชุดข้อมูลเข้าสู่ Data Catalog (catalog.moe.go.th) โดยมีนายบรรพต ตีเมืองสอง สำนักงานสถิติแห่งชาติ เป็นประธานการประชุม และมีนายอิทธิกร ช่างสากล ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลการศึกษา นางสาวกรรณิการ์ ฤกษ์โอภาส นางสาวเกศินี จันทร์แก้ว และทีมที่ปรึกษาโครงการฯ เข้าร่วมการประชุม

สิ่งที่ได้จากการประชุม
1. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปรับแก้ไขคำอธิบายชุดข้อมูลบางตัว เพื่อให้สอดคล้องกับการทำงานในภาพรวมของกระทรวงศึกษาธิการ
2. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ชี้แจ้งการทำงานในแต่ละกระบวนการหลัก รวมถึงผลผลิตที่สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นเจ้าของชุดข้อมูล

สิ่งที่ต้องดำเนินการต่อไป
ทีมที่ปรึกษโครงการฯ จะนัดประชุมเพื่อสอนการจัดทำ Metadata และทดลองใส่ข้อมูลในระบบ (catalog.moe.go.th)โดยให้สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กำหนดกลุ่มผู้ใช้งาน เพื่อให้ทีมที่ปรึกษโครงการฯ
เข้ามาช่วยสอนการกรอกข้อมูลในระบบ (catalog.moe.go.th)

640204 1 1

640204 1 1

640204 1 1

640204 1 1