วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30 น. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป. โดยศูนย์ข้อมูลการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้มีการการประชุมเพื่อนำเสนอและรับฟังข้อเสนอแนะในการศึกษาระบบข้อมูลของกระทรวงศึกษาธิการจากผู้ทรงคุณวุฒิ ณ ห้องประชุมราชภัฏ ๒ ชั้น ๕ อาคารรัชมังคลาภิเษก ๒ กระทรวงศึกษาธิการ วัตถุประสงค์ในการประชุม เพื่อนำเสนอระบบฐานข้อมูลสารสนเทศกลางด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีนายอาคม ศาณศิลปิน ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป. ประธานการประชุม ดร.วัชระ ฉัตรวิริยะ ผู้ทรงคุณวุฒิ, นายอลงกรณ์ ฉลาดสุข ผู้ช่วยรองศาสตราจารย์ยงยุทธ แฉล้มวงษ์, นายอิทธิกร ช่างสากล ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และผู้แทนกลุ่ม/ศูนย์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เข้าร่วมประชุม จำนวน 15 คน

IMG 9581

IMG 9581

IMG 9581

IMG 9581

IMG 9581

IMG 9581

IMG 9581

IMG 9581