วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00 น. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป. โดยศูนย์ข้อมูลการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้มีการประชุมหาแนวทางในการใช้ประโยชน์จากข้อมูลการเข้าใช้งานระบบ DEEP เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาแสดงผลผ่านระบบ Big Data เพื่อการศึกษา ณ ห้องประชุมราชภัฏ 3 ชั้น 5 อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 กระทรวงศึกษาธิการ วัตถุประสงค์ในการประชุม เพื่อหาแนวทางในการใช้ประโยชน์จากข้อมูลการเข้าใช้แพลตฟอร์ม DEEP นำมาวิเคราะห์สภาพการใช้งาน เพื่อนำไปใช้ในการวางแผนพัฒนาแพลตฟอร์ม DEEP ในอนาคต และนำข้อมูลที่ได้มาแสดงผลผ่านระบบ Big Data เพื่อการศึกษา โดยมีนายอาคม ศาณศิลปิน ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป. ประธานการประชุม นายอิทธิกร ช่างสากล ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลการศึกษา ศธ., นายทิพากรณ์ หน่อแก้วบุญ ผู้อำนวยการกลุ่มแพลตฟอร์มการเรียนรู้และสื่อสังคมออนไลน์, Researcher ศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์, บุคลากรศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป. เข้าร่วมประชุม

IMG 9553

IMG 9553

IMG 9553

IMG 9553

IMG 9553

IMG 9553

IMG 9553

IMG 9553

IMG 9553

IMG 9553

IMG 9553