วันที่ 29 ตุลาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายอาคม ศาณศิลปิน ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นายอิทธิกร ช่างสากล ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ และบุคลากรศูนย์ฯ ได้เข้าร่วมการประชุมหารือการเชื่อมโยง API จากแพลตฟอร์มด้านการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ (DEEP) เพื่อนำมาวิเคราะห์ Big Data เพื่อการศึกษา ณ ห้องประชุม 5 ชั้น 1 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ วัตถุประสงค์ในการประชุม เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลจากแพลตฟอร์มด้านการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ (DEEP) เข้าสู่ Big Data ของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมี นายวีระ แข็งกสิการ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในการประชุม และมีผู้แทนหน่วยงานศูนย์บริหารงานการพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ, ผู้แทนจาก Microsoft และ ผู้แทนจาก Google เข้าร่วมประชุม

1 3

1 3

1 3

1 3

1 3

1 3