พิมพ์

 

2562

ดาวน์โหลดเอกสาร PDF ,Excel

 

ตาราง ก สรุปจำนวนประชากร จำแนกตามเพศ และช่วงอายุ (ปี) (เฉพาะผู้มีสัญชาติไทย และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน) ปี พ.ศ. 2562   ( PDF , Excel, CSV )

ตาราง ข สรุปจำนวนบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ จำแนกตามประเภทและสังกัด ปีการศึกษา 2562   ( PDF , Excel ,CSV)

ตาราง ค สรุปจำนวนผู้เรียนประเภทในระบบโรงเรียนและนอกระบบโรงเรียน จำแนกตามระดับการศึกษา ปีการศึกษา 2562   ( PDF , Excel ,CSV)

ตาราง ง จำนวนผู้เรียนที่ได้รับการศึกษาประเภทในระบบโรงเรียนและนอกระบบโรงเรียน จำแนกตามสังกัด และระดับการศึกษา ปีการศึกษา 2562   ( PDF , Excel ,CSV)

ตาราง จ จำนวนสถานศึกษา จำแนกตามระดับการศึกษาที่เปิดสอน ปีการศึกษา 2562   ( PDF , Excel ,CSV)

ตาราง ฉ จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2561   ( PDF , Excel ,CSV )

ตารางที่ 1 จำนวนสถานศึกษา ครู/คณาจารย์ และนักเรียน นิสิต นักศึกษาในระบบโรงเรียน จำแนกตามสังกัด ในกรุงเทพมหานครและส่วนภูมิภาค ปีการศึกษา 2562   ( PDF , ExcelCSV)

ตารางที่ 2 จำนวนและร้อยละของนักเรียน นิสิต นักศึกษา ในระบบโรงเรียน ต่อประชากรในวัยเรียน จำแนกตามระดับการศึกษา และชั้น ปีการศึกษา 2562   ( PDF , Excel CSV )

ตารางที่ 3 ร้อยละของนักเรียน นิสิต นักศึกษาในระบบโรงเรียน ต่อประชากรในวัยเรียน จำแนกตามระดับการศึกษา และชั้น ปีการศึกษา 2558 - 2562   ( PDF , Excel ,CSV)

ตารางที่ 4 จำนวนและสัดส่วนของนักเรียน นิสิต นักศึกษาในระบบโรงเรียน ในสถานศึกษารัฐบาลและเอกชน จำแนกตามระดับและประเภทการศึกษา ในกรุงเทพมหานครและส่วนภูมิภาค ปีการศึกษา 2562   ( PDF , Excel ,CSV )

ตารางที่ 5 จำนวนนักเรียน นิสิต นักศึกษาในระบบโรงเรียน จำแนกตามระดับการศึกษา ประเภทการศึกษา และชั้น ปีการศึกษา 2562   ( PDF , Excel ,CSV)

ตารางที่ 6 จำนวนและร้อยละของนักเรียน นิสิต นักศึกษาในระบบโรงเรียน จำแนกตามระดับการศึกษาและชั้น ในกรุงเทพมหานครและส่วนภูมิภาค ปีการศึกษา 2562   ( PDF , Excel ,CSV)

ตารางที่ 7 จำนวนนักเรียน นิสิต นักศึกษาในระบบโรงเรียน ในสถานศึกษาของรัฐบาลและเอกชน จำแนกตามระดับการศึกษาและชั้น ปีการศึกษา 2559 - 2562   ( PDF , Excel ,CSV)

ตารางที่ 8 จำนวนนักเรียน นิสิต นักศึกษาในระบบโรงเรียน จำแนกตามระดับการศึกษาและชั้น ปีการศึกษา 2558-2562   ( PDF , Excel ,CSV)

ตารางที่ 9 จำนวนห้องเรียนและนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในระบบโรงเรียน จำแนกตามสังกัดและชั้น ปีการศึกษา 2562   ( PDF , Excel ,CSV)

ตารางที่ 10 จำนวนห้องเรียนและนักเรียนระดับประถมศึกษาในระบบโรงเรียน จำแนกตามสังกัดและชั้น ปีการศึกษา 2562   ( PDF , Excel ,CSV)

ตารางที่ 11 จำนวนห้องเรียนและนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลายในระบบโรงเรียน จำแนกตามสังกัดและชั้น ปีการศึกษา 2562   ( PDF , Excel ,CSV)

ตารางที่ 12 จำนวนนักเรียน นักศึกษาประเภทอาชีวศึกษา ในสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในระบบโรงเรียน จำแนกตามหลักสูตร ประเภทวิชา สังกัดและชั้น ปีการศึกษา 2562   ( PDF , Excel ,CSV)

ตารางที่ 13 จำนวนนักศึกษาระดับอุดมศึกษา (อนุปริญญา) ประเภทอาชีวศึกษา และประเภทสาขาวิชาอื่นในระบบโรงเรียน จำแนกตามสังกัด ประเภทวิชาและชั้น ปีการศึกษา 2562   ( PDF , Excel ,CSV)

ตารางที่ 14 จำนวนนิสิต นักศึกษาระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรี) ในระบบโรงเรียน จำแนกตามสังกัด หลักสูตรและชั้น ปีการศึกษา 2562   ( PDF , Excel ,CSV)

ตารางที่ 15 จำนวนนิสิต นักศึกษาระดับอุดมศึกษา (สูงกว่าปริญญาตรี) ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชนในระบบโรงเรียน จำแนกตามสถานศึกษาและระดับการศึกษา ปีการศึกษา 2562   ( PDF , Excel ,CSV)

ตารางที่ 16 จำนวนนักเรียนโรงเรียนเอกชน ในระบบโรงเรียน ประเภทนานาชาติ จำแนกตามระดับการศึกษาและชั้น ในกรุงเทพมหานครและส่วนภูมิภาค ปีการศึกษา 2562   ( PDF , Excel ,CSV)

ตารางที่ 17 จำนวนสถานศึกษา ครู/คณาจารย์ และนักศึกษานอกระบบโรงเรียน จำแนกตามสังกัด ในกรุงเทพมหานครและส่วนภูมิภาค ปีการศึกษา 2562   ( PDF , Excel ,CSV)

ตารางที่ 18 จำนวนศูนย์การเรียน สถานเลี้ยงเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก นักเรียน และร้อยละของนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา นอกระบบโรงเรียน จำแนกตามสังกัด ปีการศึกษา 2562   ( PDF , Excel ,CSV)

ตารางที่ 19 จำนวนสำนักเรียน / สำนักศาสนศึกษา ครู/อาจารย์ นักธรรม/ธรรมศึกษา/บาลี นอกระบบโรงเรียน สังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จำแนกตามแผนก ปีการศึกษา 2562   ( PDF , Excel ,CSV)

ตารางที่ 20 จำนวนผู้เรียน/นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน และผู้เรียน/นักศึกษาสำเร็จการศึกษา สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จำแนกตามเพศและกิจกรรมการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2562   ( PDF , Excel ,CSV)

ตารางที่ 21 เปรียบเทียบผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศกับงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณการศึกษา ปีงบประมาณ 2549 - 2563   ( PDF , Excel ,CSV)

ตารางที่ 22 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามลักษณะงาน ปีงบประมาณ 2559 - 2563   ( PDF , Excel ,CSV)

ตารางที่ 23 งบประมาณรายจ่ายด้านการศึกษา จำแนกตามลักษณะงานด้านการศึกษา ปีงบประมาณ 2552 - 2563   ( PDF , Excel ,CSV)

ตารางที่ 24 งบประมาณรายจ่ายด้านการศึกษา จำแนกตามลักษณะเศรษฐกิจ (รายจ่ายลงทุน-รายจ่ายประจำ) ปีงบประมาณ 2549 - 2563   ( PDF , Excel ,CSV)

ตารางที่ 25 เปรียบเทียบงบประมาณของกระทรวงศึกษาธิการต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ งบประมาณแผ่นดินและงบประมาณด้านการศึกษา ปีงบประมาณ 2553 - 2563   ( PDF , Excel ,CSV)

ตารางที่ 26 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2558 - 2562   ( PDF , Excel ,CSV)

ตารางที่ 27 อัตราการออกกลางคันระดับประถมศึกษา - มัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2561   ( PDF , Excel ,CSV)

ตารางที่ 28 อัตราการเลื่อนชั้น ป.2/ป.3, ป.4/ป.5, ม.1/ม.2, ม.2/ม.3, ม.4/ม.5, ม.5/ม.6 ปีการศึกษา 2547 - 2562   ( PDF , Excel ,CSV)

ตารางที่ 29 อัตราการเรียนต่อระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2562   ( PDF , Excel ,CSV )

ตารางที่ 30 สัดส่วนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายประเภทสามัญศึกษา (ม.4-6 ) ต่อประเภทอาชีวศึกษา (ปวช.1-3) ปีการศึกษา 2558-2562   ( PDF , Excel ,CSV)