พิมพ์

            เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความเข้าใจในการดำเนินงานตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา พ.ศ.2560 ในวันที่ 25-26 กันยายน 2561 ณ โรงแรมรอยัล ซิตี้ ถ.บรมราชชนนี เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

 

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุม