แผนปฏิบัติการด้านข้อมูลสารสนเทศประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ภาคเรียนที่ ๑