รายงานการประชุมพิจารณา(ร่าง)มาตรการและหลักเกณฑ์การบริหารจัดการข้อมูลฯปี61

๓.๑ แผนปฏิบัติการด้านข้อมูลสารสนเทศ