เอกสารประกอบการประชุมเพื่อจัดทำแนวทางการเบิกเงินอุดหนุนนักเรียนรายหัวซ้ำซ้อน วันที่ 27 พ.ย. 2560 ณ ห้องประชุมโกวิท วรพิพัฒน์ ชั้น 3 อาคารรัชมังคลาภิเษก กระทรวงศึกษาธิการ

                      เอกสารหมายเลข 1 หน้งสือสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0403/(กร4)/12565 ลว.17พ.ย.60

                      เอกสารหมายเลข 2 การประชุมหารือ เรื่อง ปัญหาการเบิกเงินอุดหนุนนักเรียนซ้ำซ้อน

                      เอกสารหมายเลข 3 การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการศึกษา

                      เอกสารหมายเลข 4 สรุปสาระสำคัญการประชุมหารือ เรื่อง ปัญหาการเบิกเงินอุดหนุนนักเรียนซ้ำซ้อน

                      เอกสารหมายเลข 5 ตารางตรวจสอบความซ้ำซ้อน ในสังกัดและต่างสังกัด ปีการศึกษา 2560

                      ข้อมูลนักเรียนซ้ำซ้อนปรับปรุงใหม่ ณ วันที่ 22 กันยายน 2560 โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร