ความเป็นมาและวัตถุประสงค์
สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.) มีหน้าที่ในการดำเนินงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีเป้าหมายเพื่อสนับสนุนให้เกิดบริการออนไลน์ภาครัฐ เป็นการเพิ่มโอกาสและความเท่าเทียมของประชาชนในการเข้าถึงการใช้บริการภาครัฐ ซึ่ง สรอ. มีภารกิจในการบริหารจัดการเกี่ยวกับระบบโครงสร้างสารสนเทศด้านรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government) ดำเนินการศึกษา วิจัย พัฒนา เสนอแนะแนวทาง มาตรการ และมาตรฐานสำหรับรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ มุ่งเน้นวิสัยทัศน์ การยกระดับภาครัฐไทยสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลที่มีการบูรณาการระหว่างหน่วยงาน ตั้งแต่การเชื่อมโยงข้อมูล บริการ ไปจนถึงการดำเนินงาน เพื่อยกระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและการให้บริการของรัฐ ทั้งในระดับหน่วยงานย่อยไปจนถึงระดับกระทรวง
เพื่อให้การดำเนินการตามแผนประสบความสำเร็จ เกิดการบูรณาการข้อมูลและขับเคลื่อนการเข้าไปสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลอย่างเป็นรูปธรรม สรอ.จึงได้จัดทำแบบสำรวจระดับความพร้อมฐานข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐไทยประจำปี 2560 เพื่อสะท้อนความเป็นจริงในการพัฒนา เพื่อให้สามารถนำเป็นข้อมูลพื้นฐานในการจัดทำแผนและนโยบายการพัฒนาฐานข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐที่เหมาะสมต่อไป
สรอ.ขอความอนุเคราะห์ท่านในการตอบแบบสำรวจ ฯ พร้อมทั้งเสนอต่อผู้มีอำนาจของหน่วยงานท่านในการตรวจสอบความถูกต้องและความครบถ้วนของข้อมูล และตอบกลับแบบสำรวจมาในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์มาที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ภายในวันที่ 1 พ.ย 2560 ซึ่งข้อมูลของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับ โดยจะมีการจัดทำรายงานผลการสำรวจในภาพรวมของประเทศ กระทรวง เพื่อใช้ประโยชน์ในการวางแผนเพื่อพัฒนาการดำเนินการฐานข้อมูลในภาพรวมของประเทศต่อไป
สรอ.ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสำรวจ ฯ ในครั้งนี้

 

download