พิมพ์

 

 

๑. ๓๐ คำถามรอคำตอบจาก ศธจ.

๒. การบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐

๓. ทิศทางและเป้าหมายการพัฒนา

๔. ระบบข้อมูลและสารสนเทศเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา

๕. ระบบคลังข้อมูลกลางด้านการศึกษา

๖. ระบบสารสนเทศกลางด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ

        ๗.  (ร่าง) คู่มือ แนวทางการปฏิบัติงานข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาของ ศธจ.ศธภ.