รายงานลักษณะของประชากรการสำรวจการเปลี่ยนแปลงของประชากร พ.ศ.2558-2559

Report on Population Characteristics

The 2015-2016 Survey of Population Change

สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสาร

ดาวน์โหลด