คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 

แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

วันศุกร์ที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗

 

ดาวน์โหลดเอกสาร