mict security

 

 

สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

สำนักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

 

แจ้งขอความร่วมมือหน่วยงานของรัฐให้จัดทำแนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศและแนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งเป็นการดำเนินงานภายใต้พระราชกฤษฎีกากำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ พ.ศ.2549 มาตรา 5 มาตรา 6 และมาตรา 7 และนำเสนอต่อคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พิจารณาให้ความเห็นชอบ ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2557 และได้จัดทำคู่มือการจัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติฯ เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยในการจัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติฯ และเป็นคู่มือในการกำหนดแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศต่อไป

 

ดาวน์โหลดเอกสาร