เอกสารประกอบการประชุมคณะทำงานพัฒนาปรับปรุงสารสนเทศ

ครั้งที่ 2/2556 วันที่ 10 พฤษภาคม 2556

(Video Conference)