พิมพ์

ICT

 

 

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ที่ ทก ๐๑๐๐.๔/๗๖๓๐ ลงวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๖

เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์ราคากลางการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์

 

ดาวน์โหลดเอกสาร