พิมพ์

1603878373007

ดาวน์โหลดเอกสาร PDF , Excel

ตารางที่ 1 จำนวนสถานศึกษา ครู/คณาจารย์ และนักเรียน นิสิต นักศึกษาในระบบโรงเรียน จำแนกตามสังกัด

ในกรุงเทพมหานครและส่วนภูมิภาค 

ตารางที่ 2 จำนวนและร้อยละของนักเรียน นิสิต นักศึกษา ในระบบโรงเรียน ต่อประชากรในวัยเรียน

จำแนกตามระดับการศึกษา และชั้น 

ตารางที่ 3 ร้อยละของนักเรียน นิสิต นักศึกษาในระบบโรงเรียน ต่อประชากรในวัยเรียน จำแนกตามระดับการศึกษาและชั้น

ปีการศึกษา 2553 – 2558

ตารางที่ 4 จำนวนและสัดส่วนของนักเรียน นิสิต นักศึกษาในระบบโรงเรียน ในสถานศึกษารัฐบาลและเอกชน

จำแนกตามระดับและประเภทการศึกษา ในกรุงเทพมหานครและส่วนภูมิภาค 

ตารางที่ 5 จำนวนนักเรียน นิสิต นักศึกษาในระบบโรงเรียน จำแนกตามระดับการศึกษา ประเภทการศึกษา และชั้น ปีการศึกษา 2558 

ตารางที่ 6 จำนวนและร้อยละของนักเรียน นิสิต นักศึกษาในระบบโรงเรียน จำแนกตามระดับการศึกษาและชั้น

ในกรุงเทพมหานครและส่วนภูมิภาค ปีการศึกษา 2558

ตารางที่ 7 จำนวนนักเรียน นิสิต นักศึกษาในระบบโรงเรียน ในสถานศึกษาของรัฐบาลและเอกชน จำแนกตามระดับการศึกษาและชั้น
ตารางที่ 8 จำนวนนักเรียน นิสิต นักศึกษาในระบบโรงเรียน จำแนกตามระดับการศึกษาและชั้น ปีการศึกษา 2554 – 2558
ตารางที่ 9 จำนวนห้องเรียนและนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในระบบโรงเรียน จำแนกตามสังกัดและชั้น ปีการศึกษา 2558
ตารางที่ 10 จำนวนห้องเรียนและนักเรียนระดับประถมศึกษาในระบบโรงเรียน จำแนกตามสังกัดและชั้น ปีการศึกษา 2558
ตารางที่ 11 จำนวนห้องเรียนและนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลายในระบบโรงเรียน จำแนกตามสังกัดและชั้น 
ตารางที่ 12 จำนวนนักเรียน นักศึกษาประเภทอาชีวศึกษา ในสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

ในระบบโรงเรียน จำแนกตามหลักสูตร ประเภทวิชา สังกัดและชั้น ปีการศึกษา 2558

ตารางที่ 13 จำนวนนักศึกษาระดับอุดมศึกษา (อนุปริญญา) ประเภทอาชีวศึกษา และสาขาวิชาอื่น ในระบบโรงเรียน

จำแนกตามสังกัด ประเภทวิชาและชั้น ปีการศึกษา 2558

ตารางที่ 14 จำนวนนิสิต นักศึกษาระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรี) ในระบบโรงเรียน จำแนกตามสังกัด หลักสูตรและชั้น 
ตารางที่ 15 จำนวนนิสิต นักศึกษาระดับอุดมศึกษา (สูงกว่าปริญญาตรี) ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน ในระบบโรงเรียน

จำแนกตามสถานศึกษาและระดับการศึกษา ปีการศึกษา 2558 

ตารางที่ 16 จำนวนนักเรียนโรงเรียนเอกชน ในระบบโรงเรียน ประเภทนานาชาติ จำแนกตามระดับการศึกษาและชั้น

ในกรุงเทพมหานครและส่วนภูมิภาค ปีการศึกษา 2558 

ตารางที่ 17 จำนวนสถานศึกษา ครู/คณาจารย์ และนักศึกษา นอกระบบโรงเรียน จำแนกตามสังกัด ในกรุงเทพมหานครและส่วนภูมิภาค
ตารางที่ 18 จำนวนศูนย์การเรียน สถานเลี้ยงเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็ก นักเรียนและร้อยละของนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา

นอกระบบโรงเรียน จำแนกตามสังกัด 

ตารางที่ 19 จำนวนสำนักเรียน ครู/อาจารย์ นักธรรม/ธรรมศึกษา/บาลี นอกระบบโรงเรียน สังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
ตารางที่ 20 จำนวนผู้เรียน/นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน และผู้เรียน/นักศึกษาสำเร็จการศึกษา สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ

และการศึกษาตามอัธยาศัย จำแนกตามเพศ และกิจกรรมการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558