แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนและการบริการภาครัฐ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)

ดาวน์โหลดเอกสาร

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการบูรณาการฯ

สำนักบริหารการทะเบียน

02-791-7657